?

Log in

HELP! - the sweet sweet scent of used stuff. [entries|archive|friends|userinfo]
ukay finds.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

HELP! [Mar. 12th, 2007|01:54 pm]
ukay finds.

ukay_finds

[caffeinefix]
Hay ang galing niyo mag ukay. Ukay virgin pa rin ako. :/ I want to goo! baka sa sabado.

Pwede kayo mag-suggest ng good ukay stores? Preferrably sa Cubao. Next time na Baguio. Hehe.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: wiji
2007-03-19 05:54 am (UTC)
why hello there. waaah sa cubao ang sobrang rami. meron sa may anonas, katabi nung church, parang 3 or 4 floors ng ukay. magtanong ka lang sa mga manang na ngbbenta sa labas kung dun yung ukay. sa may araneta center rin, yung hilera ng isetann, ayos rin dun. :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: caffeinefix
2007-03-19 11:58 am (UTC)
yeyy! salamat at may nag reply. haha! i shall go. :D excited na koooo!
(Reply) (Parent) (Thread)